ܣܦܬܐ

ܣܦܬܐ ܗܝ ܛܒܩܐ ܕܦܘܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܩܝܡ ܒܬܪܬܝܢ ܣܦܘܬ̈ܐ ܥܠܝܬܐ ܘܬܚܬܝܬܐ ܕܡܣܬܪܢ ܠܫܢ̈ܐ܀

ܣܦܘܬ̈ܐ ܕܢܫ̈ܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܸܦܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܸܦ̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܶܦܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܶܦ̈ܘܳܬ̥ܳܐ)