ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ

ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ ܐܘ ܐܡܙܘܢܝܐ ܢܦܠ ܡܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܪܐܙܝܠ ܒܝܒܫܬܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܢܬܚܫܒ ܕܗܢܐ ܥܒܐ ܐܝܟ ܪ̈ܐܬܘܬܐ ܕܒܗ ܬܦܘܫ ܐܪܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒ ܒܝܒܫܬܐ ܕܐܡܪܝܩܐ܀

ܥܒܐ ܕܐܡܙܘܢ