ܪܐܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܐܬܘܬܐ) ܐܘ ܪܬܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܬܘܩܢ ܢܘܦܫܐ ܒܚܝܘܬ̈ܐ܀

ܪܐܬܐ

ܪܬܡܐ Edit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܵܐܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܵܐܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܳܐܬ̥ܳܐ . ܪܳܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܳܐܬ̥ܘܳܬ̥ܳܐ)