ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܪܗܘܡܝܐ

ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ (ܠܐܛܝܢܐܝܬ Ecclesia Catholica Romana) ܐܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ (ܠܐܛܝܢܐܝܬ Ecclesia Catholica) ܗܝ ܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ. ܡܐ ܕܡܛܐ ܬܠܬܥܣܪ ܪ̈ܒܘܢ ܪ̈ܒܘܢ ܩܬܘܠܝܩ̈ܝܝܢ ܡܥܡܕ̈ܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܦܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܒܚܫܒܬܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2016܀

ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ