ܥܘܩܒܪܬܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ. ܒܡܬܡܬܚܢܘܬܐ ܘܡܬܩܦܣܢܘܬܐ ܕܥܘܩܒܪ̈ܬܐ ܩܢܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܕܓܘܫܡܐ ܙܘܥ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ܀

ܥܘܩܒܪ̈ܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܘܼܩܒܲܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܘܼܩܒܲܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܽܘܩܒܰܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܽܘܩܒܰܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ

ܥܘܩܒܪܐ