ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ

ܐܬܐ ܕܐܬܘܪ

ܐܬܘܪ̈ܝܐ/ܟܠܕ̈ܝܐ/ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܘܢ ܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܫܘܪ. ܗܘ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܒܗܝ ܣܓܝܐܐܘܬܐ ܡܫܝܚܝܐ ܢܐ ܘܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܠܝܬܠܢ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܐܠܐ ܟܚܝܢ ܒܐܬܪܘܬܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܘܩܛܠܥܡ̈ܐ ܡܐܗܙܡܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒܡܐ ܐܠܦܒܼܬ ܒܡܢܝܢܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܗܘ ܥܡܐ ܐܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܬܒ-ܙܒܢܐ ܕ4500 ܫܢܝ̈ܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܡܫܬܣ ܠܗ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܣܓܝܐܐ ܘܣܓܝ ܛܒܼܐ ܗܘܐ ܒܩܪܒܐ ܘܝܘܠܦܢܐ. ܒܬܪ ܕܗܘܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܦܠܝܓܼܝܢ ܠܬܪܬܝܢ ܓܒ̈ܐ;

  • ܣܘܪܝܐ(ܐܫܘܪܝܐ) ܡܥܪܒܝܐ
  • ܣܘܪܝܐ(ܐܫܘܪܝܐ) ܡܕܢܚܝܐ

ܗܘ ܪܒܐ ܩܛܠ-ܥܡܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘ ܥܡܐ ܐܫܘܪܝܐ ܗܘ ܩܛܠܥܡܐ ܕ1914 ܗܘܐ. ܡܢ 1914 ܠܥܕܡ 1923 ܩܛܝܠ ܗܘܐ ܠܥܕܡ 750.000 ܐܫܘܪܝܐ.

ܓܼܐܢܛܝܟ

ܒܘܚܢܐ ܚܪܝܐ ܡܚܘܐ ܠܗ ܕܕܥܡܐ ܟܠܕܝܐ(ܐܫܘܪܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ)܇ܐܬܘܪܝܐ(ܐܫܘܪܝܐ ܡܕܢܚܝܐ) ܥܡܐ ܫܪܫܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܬܘܪ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐ ܗܘܡܘܓܝܢ ܝܐ. ܐܗ ܒܘܚܢܐ ܣܝܡܝܢ ܡܢ ܦܪܘܦܣܘܪ̈ܐ ܟܐܒܼܐܠܝ-ܣܦܘܪܙܐ ܘܦܘܠܘ ܡܢܘܙܝ ܘܐܠܒܪܬܐ ܦܝܐܙܐ.