ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܩܛܠܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘ ܣܝܦܐ ܐܣܬܝܡ ܗܘܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܥܘܬܡܐܢܝܬܐ (ܘܒܬܪܟܢ ܠܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ) ܘܡܢ ܥܡܗ ܝܗ̈ܠܐ ܩܪ̈ܕܘܝܐ ܒܝܬ ܫܢ̈ܝܐ ܕ1914 ܘܕ1923. ܒܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܩܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܦܝ̈ 750.000 ܐܬܘܪ̈ܝܝܢ ܟܠܕ̈ܝܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܘܬܘܒ ܩܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܦܝ̈ 1.500.000 ܐܪ̈ܡܢܝܝܢ܀

ܩܛܠܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ.
ܡܬܘ̈ܬܐ ܕܣܒܠܗܢ ܡܢ ܩܛܠܥܡܐ.
ܡܬܘ̈ܬܐ ܕܩܒܠܗܢ ܣܪܝܕܐ.
ܡܬܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ.

██ ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܥܘܗܕܢܐ ܠܣܗܕ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܦܪܢܣܐ
ܟܐܦܐ ܠܣܗܕ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܟܠܕ̈ܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܶܝܕܶܝܢ
ܥܘܗܕܢܐ ܠܣܗܕ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܣܘܝܕ

ܘܥܪܩܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܡܢ ܡܕܝܕ ܘܡܢ ܢܨܝܒܝܢ ܘܡܢ ܡܪܕܝܢ ܘܐܬܘ ܠܒܪܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܫܥܡܪܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܟܠܕ̈ܝܐ ܆ܘܐܥܠܬ ܐܢܘܢ ܠܬܚܘܡܗ܆ ܘܐܬܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܥܡܪܘ ܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ (ܙܠܝܢ) ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ) ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܛܪ܀

ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܘܬ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܢܚܬ ܡܢ ܗܟܐܪܝ ܠܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ ܠܢܝܢܘܐ ܘܠܒܓܕܐܕ ܘܠܒܨܪܐ ܘܠܟܪܟ ܣܠܘܟ ܘܠܐܪܒܝܠ ܘܠܢܘܗܕܪܐ ܘܣܛܪ܀

ܘܠܐ ܛܥܝܢܢ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܕܐܩܪܒܘ ܥܡ ܩܛܘ̈ܠܐ ܘܙܟܘ ܐܝܟ ܐܙܟ ܘܐܝܟ ܥܝܢܘܪܕܐ ܘܐܝܟ ܐܪܒܐ ܘܥܡܐ ܕܟܦܫܢܐ܀

ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܢܐ ܩܛܠܐ "ܫܢܬܐ ܕܣܝܦܐ" ܐܘ ܒܠܚܘܕ "ܣܝܦܐ" ܡܛܠ ܕܒܣܝܦܐ ܩܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܒܬܪ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܗܘܐ ܒܝܬ 1914 - 1923 ܫܚܠܦ ܥܡܐ ܛܘܪܩܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ ܦܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܐ ܫܪܫܝܐ܆ ܘܐܘܒܕܘ ܩܢܝܢܘܗܝ ܘܐܢܫ̈ܘܗܝ ܒܢܓܕ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ܆ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܐܬܓܠܘܝܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܡܐ ܕܦܫܘ ܗܘܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܡܢ܆ ܘܠܐ ܦܫܘ ܝܘܡܢܐ ܬܡܢ ܣܛܪ ܡܢ ܟܡܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܢܛܪܝܢ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܚܝܝܢ ܒܙܘܥܢܐ ܘܒܕܚܠܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢܗܘܢ ܢܚܬ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܫܬܐܣ ܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܙܐܠܝܢ ܘܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ) ܘܚܣܟܗ ܘܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܛܪ܆ ܘܚܝܝܢ ܒܗܘܢ ܒܣܓܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܀

ܘܐܠܨܐܝܬ ܠܡܕܟܪ ܕܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ܆ ܡܚܓܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܟܠ ܫܢܬܐ ܒܝܘܡ 24 ܒܢܝܣܢ ܒܡܕ̈ܝܢܬ ܩܡܫܠܝ ܘܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ) ܘܚܣܟܗ ܘܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܛܪ܀

ܬܩܒܝܠܐ

ܫܚܠܦ

ܗܠ ܝܘܡܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ ܡܩܒܐ ܠܗ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܟ ܩܛܠܥܡܐ ܪܘܫܡܐܝܬ. [1]

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ

ܡܒܘ̈ܥܐ

ܫܚܠܦ
  1. Riksdagen sa ja till en flerpartimotion som innehåller krav på att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker, 11 Mars 2010. Retrieved 2010-03-11.