ܥܡܘ ܒܒܐ

ܥܡܢܘܐܝܠ ܕܘܝܕ ܒܒܐ ܗܘܐ ܫܥܘܝܐ ܘܡܠܦܐ ܕܓܘܕܬܐ ܕܐܩܠܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ ܥܝܪܐܩܝܐ܂ ܐܬܝܠܕ ܥܡܘ ܒܒܐ ܒ27 ܒܬܫܪܝܢ ܬܪܝܢܐ ܒܫܢܬ 1937 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܚܒܐܢܝܐ. ܒܫܢܬ 1951 ܐܬܥܠܠ ܗܘ ܥܠ ܓܘܕܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܚܒܐܢܝܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܢ ܥܠ ܓܘܕܐ ܒܝܬܝܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܓܘܪܬܐ ܕܐܩܠܐ܂ ܒܫܢܬ 1986 ܕܒܪ ܥܝܪܐܩ ܐܝܟ ܡܠܦܐ ܠܟܣܐ ܕܥܠܡܐ ܒܡܟܣܝܩܘ. ܡܝܬ ܥܡܘ ܒܒܐ ܒܢܘܗܕܪܐ ܒ27 ܐܝܪ ܫܢܬ 2009܀

ܥܡܘ ܒܒܐ ܒܫܢܬ 1979.