ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܘ ܦܘܠܘܣ ܛܪܣܘܣܝܐ ܚܕ ܡܢ ܫܠܝܚ̈ܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܝܗܘܕܝܐ ܫܡܗ ܫܐܘܠ ܗܘܐ. ܝܠܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܛܪܣܘܣ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܝܘܡܢܐ. ܩܒܠ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܕܪܡܣܘܩ ܘܐܙܠܓ ܥܠܗ ܢܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܚܙܐ ܝܫܘܥ ܡܠܠ ܥܡܗ (ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚܐ (22: 6-11) ܘ (26: 13-18)). ܟܬܒ ܐܪܒܥܣܪ ܣܦܪ̈ܐ ܡܢ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܗܢܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܐ܆ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܒ܆ ܓܠܛܝ̈ܐ܆ ܐܦܣܝ̈ܐ܆ ܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ܆ ܩܘܠܣܝ̈ܐ܆ ܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ ܐ܆ ܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ ܒ܆ ܛܝܡܬܐܘܣ ܐ܆ ܛܝܡܬܐܘܣ ܒ܆ ܛܛܘܣ܆ ܦܝܠܡܘܢ܆ ܥܒܪ̈ܝܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܩܒܠ ܠܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܝܠܘ