ܦܝܣܝܟ ܒܡܡܠܐ ܝܘܡܝܐ ܡܕܡ ܣܓܝ ܐܠܨܝܐ ܝܐ ܒܒܪܝܬܐ ܠܫܘܫܛܐ ܕܟܢܫܐ. ܗܘ ܦܝܣܝܟ ܕܝܠܢܐܝܬ ܟܐ ܡܒܢܐ ܗܘ ܐܢܪܓܝ, ܡܐܣ ܘܚܝܠܐ܀

ܐܢ ܐܠܟܬܪܘܢܐ ܥܡ ܓܘܢܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܦܝܣܝܟ

ܫܚܠܦ

ܡܢ ܕܪܐ ܥܬܝܩܐ ܐܢ ܐܢܫܐ ܒܥܢ ܕܦܗܡܝ ܩܝ ܡܬܠܐ ܚܕ ܚܒܘܫܐ ܟܐܝܒܗ ܕܢܦܠ ܗܘܐ ܠܗܝ ܐܪܥܐ ܡܢ ܗܘ ܐܝܠܢܐ. ܐܦ ܚܕ ܒܥܐ ܗܘܐ ܕܝܕܥ ܐܝܟܢܐ ܗܘ ܥܠܡܐ ܣܝܡܐ ܗܘܐ. ܣܓܝ ܬܘܪܝ ܣܝܡܝ ܐܠܐ ܗܝ ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܢ ܗܢܐ ܬܐܘܪܝ ܦܘܕܐ ܘܢ.