Open main menu
ܐܢ ܐܠܟܬܪܘܢܐ ܥܡ ܓܘܢܐ

ܦܝܣܝܟ ܒܡܡܠܐ ܝܘܡܝܐ ܡܕܡ ܣܓܝ ܐܠܨܝܐ ܝܐ ܒܒܪܝܬܐ ܠܫܘܫܛܐ ܕܟܢܫܐ. ܗܘ ܦܝܣܝܟ ܕܝܠܢܐܝܬ ܟܐ ܡܒܢܐ ܗܘ ܐܢܪܓܝ, ܡܐܣ ܘܚܝܠܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ ܕܦܝܣܝܟEdit

ܡܢ ܕܪܐ ܥܬܝܩܐ ܐܢ ܐܢܫܐ ܒܥܢ ܕܦܗܡܝ ܩܝ ܡܬܠܐ ܚܕ ܚܒܘܫܐ ܟܐܝܒܗ ܕܢܦܠ ܗܘܐ ܠܗܝ ܐܪܥܐ ܡܢ ܗܘ ܐܝܠܢܐ. ܐܦ ܚܕ ܒܥܐ ܗܘܐ ܕܝܕܥ ܐܝܟܢܐ ܗܘ ܥܠܡܐ ܣܝܡܐ ܗܘܐ. ܣܓܝ ܬܘܪܝ ܣܝܡܝ ܐܠܐ ܗܝ ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܢ ܗܢܐ ܬܐܘܪܝ ܦܘܕܐ ܘܢ.