ܦܠܫܬ

ܦܠܫܬܝ̈ܐ (ܥܒܪܐܝܬ פְּלִשְׁתִּים) ܗܘܘ ܥܡܐ ܗܢܕܘܝܐ-ܐܘܪܘܦܝܐ ܕܕܠܡܐ ܐܬܘ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܝܡܐ ܕܐܓܐܣ ܘܕܢܐܙܠܘܢ ܗܘܘ ܠܡܥܡܪ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܀

ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܢܥܢ ܒܫܢܬ 830 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܠܫܬܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܣܘܡܩܐ.