ܨܘܪ (ܥܪܒܐܝܬ: صور܄ ܥܒܪܐܝܬ: צור܄ ܐܟܕܐܝܬ: Ṣurru܄ ܝܘܢܐܝܬ: Τύρος) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܠܒܢܢ ܩܪܝܒܬܐ ܠܨܝܕܢ܂ ܐܝܬ ܡܐܬܐ ܘܫܒܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܨܘܪ ܝܘܡܢܐ܂ ܫܡܗ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܘ "ܟܐܦܐ

ܐܙܓܐ ܒܨܘܪ

ܨܘܪ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܦܘܢܝܩܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ܂ ܝܘܡܢܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܒܠܒܢܢ ܘܐܝܬ ܠܗ ܠܡܐܢܐ ܪܒܐ ܩܪܝܢ ܒܫܡܗ ܦܪܢܣܝܐ: Soûr܀