ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܝܗ ܡܬܐ ܪܒܬܐ ܐܘ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܥܡ ܫܘܩ̈ܐ ܘܒܢܝܢ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܀

ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܝܩܓܘ ܡܢ ܫܡܝܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܕ݂ܝܼܢܵܬ݂ܵܐ . ܡܕ݂ܝܼܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܕ̥ܺܝܢ݈ܬ̊ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܕ̥ܺܝܢܳܬ̥ܳܐ . ܡ̈ܕ݂ܺܝܢܶܐ)