ܩܘܢܣܦܣܝܘܢ (ܬܫܝܠܝ)

ܩܘܢܣܦܣܝܘܢ (ܐܣܦܢܐܝܬ: Concepción) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܫܝܠܝ. ܐܝܬ 216,061 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܩܘܢܣܦܣܝܘܢ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܢܬܐ ܕ2002܀

ܨܘܪ̈ܬܐ ܫܚܠܦ

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܫܚܠܦ