ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ

ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܢܬܝܕܥ ܒܫܡ ܗܫܘܐܗ (ܥܒܪܐܝܬ השואה) ܐܘ ܗܘܠܘܩܘܣܛ (ܒܬܪ ܝܘܢܝܐ ὁλόκαυστος) ܗܘܐ ܩܛܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܩܘܡܘܢ̈ܝܐ ܘܕܩܪ̈ܗܟܝܐ ܘܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܒܝܕ ܢܐܙ̈ܝܐ ܘܒܪ ܩܝܡܗܢ ܒܝܢܬ 1940 ܘ1945܀

ܩܛܝܠܝ̈ܢ ܒܚܝܪܬܐ ܡܩܫܘܝܐ ܒܓܪܡܢ.

ܡܬܘ ܒܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܬܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒܚܝܪ̈ܬܐ ܡܩܫܘ̈ܝܐ ܪܝܫܐܝܬ ܒܓܪܡܢ ܘܦܘܠܢܕܐ܀