ܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ

ܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܦܠܓܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܪܒܝܐ ܡܢ ܣܪܛܐ ܛܪܘܦܝܩܝܐ܀

ܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܫܥܘܬܐ
ܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܠܥܠ

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ