ܫܘܡܪܐ

ܫܘܡܪܐ ܐܘ ܫܡܪܐ ܗܘ ܬܢܢܐ ܐܘܟܡܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܝܩܕܐ ܕܩܝܣܐ ܐܘ ܕܫܚܘܪ̈ܐ ܐܘ ܫܪܟܐ܀

ܫܘܡܪܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܪܕܝܬܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܘܼܡܪܵܐ . ܫܸܡܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܸܡܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܽܘܡܪܳܐ . ܫܶܡܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܶܡܪ̈ܶܐ)