ܫܝܩܓܘ ܐܘ ܫܝܩܐܓܘ (ܐܢܓܠܐܝܬ Chicago) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܠܝܢܘܝ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 2,710,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܫܝܩܓܘ ܝܘܡܢܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ܀

ܨܘܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܫܝܩܓܘ