ܫܠܦܘܚܬܐ ܐܘ ܡܬܢܬܐ ܗܝ ܩܒܝܐ ܐܘ ܟܝܣܐ ܚܠܒܢܝܐ ܒܓܒܐ ܬܚܬܝܐ ܕܟܪܣܐ ܕܒܗ ܩܒܝܐ ܬܦܫܘܪܬܐ (ܬܝܢ̈ܐ

ܫܠܦܘܚܬܐ (5)

ܪܬܡܐ Edit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܲܠܦܘܼܚܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܲܠܦܘܼܚܝ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܰܠܦܽܘܚܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܰܠܦܽܘܚ̈ܝܳܬ̥ܳܐ)