ܬܘܕܝܬܐ ܗܝ ܟܚܝܪܐ ܒܡܢ ܦܘܕܐ ܘܐܛܪܝܣܐ ܗܘܐ. ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܒܪܝܬܐ ܟܠܐ ܘܐܝܬ ܒܠܝܘܢܐ ܕܐܢܫܐ ܒܬܪܗ܀

ܚܕܟܡܐ ܡܢ ܪܡܙܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ: ܡܢ ܝܢܡܝܢܐ ܠܣܡܠܐ ܐܘܡ ، ܟܘܟܒܐ ܕܕܘܝܕ ، ܨܠܝܒܐ ، ܬܘܪܝ ، ܟܪܟܐ ܕܪܡܐ ، ܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒܐ ، ܐܗܝܡܣܐ ، ܟܘܟܒܐ ܕܒܗܐܝܘܬܐ ، ܚܡܕܐ.