ܬܪܝܢܐ

ܬܪܝܢܐ ܐܘ ܬܪܝܐ ܗܘ ܥܨܝܪܐ ܕܐܦܫܬ̈ܐ ܐܘ ܟܠ ܥܨܝܪܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ܀

ܬܪܝܢܐ ܕܚܒܘܫ̈ܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܸܪܝܵܢܵܐ . ܬܸܪܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܸܪ̈ܝܵܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܪܝܳܢܳܐ . ܬܶܪܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܪ̈ܝܳܢܶܐ)