ܬܫܐܪܠܣ ܬܠܝܬܝܐ

ܬܫܐܪܠܣ ܬܠܝܬܝܐ ܐܘ ܬܫܐܪܠܣ ܓ (ܐܢܓܠܐܝܬ King Charles III) ܐܘ ܬܫܐܪܠܣ ܦܝܠܝܦ ܐܪܬܘܪ ܓܘܪܓ (Charles Philip Arthur George܆ ܐܬܝܠܕ 14 ܬܫܪܝܢ ܒ 1948) ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܕܐܪܒܥܣܪ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܡܢ ܡܘܬܗ̇ ܕܐܡܗ ܐܠܝܙܒܬ ܬܪܝܢܝܬܐ ܒ8 ܐܝܠܘܠ 2022 ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܀

ܡܠܟܐ ܬܫܐܪܠܣ ܓ ܒ2015