ܐܘܪܗܝ (ܝܘܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ Ἔδεσσα) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܀

ܩܘܦܣܐ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ ܒܐܘܪܗܝ

ܫܡܗ̇ ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܐܕܡܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ)܀

ܬܫܥܝܬܐ Edit

ܐܘܪܗܝ ܐܬܢܨܒܬ ܥܠ ܐܝܕ ܣܠܘܟ̈ܝܐ ܒܫܢܬ 304 ܩ.ܡ. ܐܬܪܘܪܒܬ ܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܒܓܪ̈ܝܐ ܒܝܢܬ ܕܪ̈ܐ ܕܚܕ ܘܕܐܪܒܥܐ. ܐܬܗܦܟܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܥܠ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܕܪܐ ܕܬܠܬܐ ܘܦܫܬ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܠܠܒܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܐܬܝܠܕܘ ܘܓܢܘ ܒܐܘܪܗܝ ܩܝܡ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܒܪܕܝܨܢ ܘܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܘܝܥܩܘܒ ܐܘܪܗܝܐ ܘܝܥܩܘܒ ܣܪܘܓܝܐ ܘܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ. ܢܦܠܬ ܐܘܪܗܝ ܒܐܝܕ̈ܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ ܒܫܢܬ 638 ܘܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܒܫܢܬ 1099 ܘܥܡܐܕ ܐܠܕܝܢ ܙܢܓܝ ܫܩܠ ܐܘܪܗܝ ܒܫܢܬ 1144 ܘܩܛܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܢܫ̈ܝܗ̇. ܐܬܩܪܝܬ ܐܘܪܗܝ "ܐܘܪܦܐ" (اورفا) ܒܙܒܢܐ ܕܥܘܬܡܢ̈ܝܐ. ܘܒܫܢܬ 1984 ܦܫ ܫܡܗ̇ "ܫܢܠܝܐܘܪܦܐ" (ܛܘܪܩܐܝܬ Şanlıurfa)܀

ܪܬܡܐ Edit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܘܿܪܗܵܝ ܐܘ ܐܘܼܪܗܵܝ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܽܘܪܗܳܝ (ܟܢܘܫܝܐ: )