ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ

ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ܐܪܡܝܐ ܘܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܘܡܢܕܝܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܫܚܠܦܬܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ
ܠܫܢ̈ܐ ܐܪܡܝܐ ܘܝܘܢܝܐ

ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ (ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܢܝܢ ܐܦ ܙܘ̈ܥܐ ܐܪ̈ܝܟܐ܂ ܠܝܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܢܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ):


ܫܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܡܠܟܘܬܢܝܐ
ܐܠܦ
ܒܝܬ
ܓܡܠ
ܕܠܬ
ܗܐ
ܘܐܘ
ܙܝܢ
ܚܝܬ
ܛܝܬ
ܝܘܕ
ܟܦ
ܠܡܕ
ܡܝܡ
ܢܘܢ
ܣܡܟܬ
ܥܐ
ܦܐ
ܨܕܐ /
ܩܘܦ
ܪܝܫ
ܫܝܢ
ܬܘ