ܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ

ܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܗܝ ܩܠܝܡܬܐ ܕܬܝܡܢ ܡܥܪܒ ܡܢ ܝܒܫܬܐ ܕܐܣܝܐ. ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ܇ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܗܝ ܐܬܚܒܫܗ̇ ܐܦ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܦܪܝܩܐ܀

ܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ

ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐEdit

ܐܦ ܚܙܝEdit