ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܡܥܪܒ ܐܣܝܐ ܘܒܓܪܒܝ-ܡܕܢܚ ܐܦܪܝܩܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܥܪܒܐܝܬ ܘܥܒܪܐܝܬ ܘܐܪܡܐܝܬ ܘܛܘܪܩܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐEdit

ܐܦ ܚܙܝEdit