ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܡܥܪܒ ܐܣܝܐ ܘܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚ ܐܦܪܝܩܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܥܪܒܐܝܬ ܘܥܒܪܐܝܬ ܘܐܪܡܐܝܬ ܘܛܘܪܩܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܫܚܠܦ

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ