ܥܠܡܐ ܗܘ ܫܡܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܒܥܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢ̈ܫܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܥܠܡܐ ܦܪܝܫ ܠܫܒܥ ܝܒܫ̈ܢ ܘܠܚܡܫܐ ܐܘܩܝܢ̈ܘ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ