ܦܠܝܛܐ

ܦܠܝܛܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܛܥܝܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܦܗܝܐ ܒܡܡܠܠܘܬ ܟܘܟܒܐ ܐܘ ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܒܫܡܝܐ ܕܚܕܪ ܚܕܪ ܟܘܟܒܐ܀

ܦܠܝܛ̈ܐ ܥܡ ܫܡܫܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܠܝܼܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܲܠܝܼܛܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܠܺܝܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܰܠܺܝܛ̈ܶܐ)