ܒܪܛܠܐ (ܥܪܒܐܝܬ برطلّة‎) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܕܢܦܠܐ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܡܨܥܝܬܐ܆ ܘܢܩܦܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܐܬܪܐ ܕܒܪܛܠܐ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ܆ ܘܬܘܒ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ. ܒܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܡܒܪܟܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܥܙܐ ܡܕܢܚܝܐ (ܣܘܕܝܐ ܐܘ ܣܘܪܬ) ܘܠܘ ܒܠܥܙܐ (ܛܘܪܝܐ) ܗܘ ܕܡܥܪ̈ܒܝܐ ܡܡܠܠܝܢ ܒܗ܀

ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܒܒܪܛܠܐ ܡܢ ܫܢܬ 2013