ܛܘܪܝܐ ܐܘ ܛܘܪܥܒܕܝܢܝܐ ܠܥܙܐ ܗܘ ܕܡܡܠܠܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ܆ ܘܩܡܫܠܝ ܘܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢܝ ܫܪܫܐ..

ܗܢܐ ܠܥܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܬܒܢܝܐ܆ ܕܐܝܬ ܒܗ ܠܥ̈ܙܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ܆ ܘܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܝܘܡܢܐ : ܡܕܢܚܝܐ (ܣܘܪܬ) ܘ ܡܥܪܒܝܐ (ܛܘܪܝܐ).

ܒܛܘܪܝܐ ܠܐ ܪܬܡܝܢ (ܒ) ܕܐܝܟ (ܥܢ̈ܒܐ) ܐܡܪܝܢ ܒܛܘܪܝܐ : (ܥܢܘܐ)܆ ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢ ܠ(ܓܒܢܬܐ): (ܓܘܬܐ)܆ ܘܠ (ܕܗܒܐ) ܐܡܪܝܢ: (ܕܗܘܐ) ܘܣܛܪ.

ܬܘܒ ܟܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܡܫܬܚܠܦ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ ܐܘ (ܡܥܪܒܝܐ). ܘܒܚܪܬܐ ܠܐ ܛܥܝܢܢ ܬܘܒ ܕܒܪܢܫܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܠܗ (ܛܘܪܝܐ) ܩܦܝܣܐ ܕ(ܛܘܪܥܒܕܝܢܝܐ).

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ