ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ

ܡܪܝ ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ (ܐܬܝܠܕ 25 ܫܒܐܛ 1944)، ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܡܬܢ ܒܠܒܢܘܢ ܘܐܬܣܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1967. ܦܠܚ ܒܦܪܣ ܩܠܐ ܕܘܛܝܩܢ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܗ ܐܚܕ ܕܩܛܘܪܐܬ ܒܢܡܘܣܐ܀

ܫܚܠܦܬܐ ܕ ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ 11 ܬܫܪܝܢ ܐ 2014

ܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ ܒ15 ܐܕܪ 2011܀