ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ

ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘ ܓܒܐ ܕܘܪܢܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܢܝܫܐ ܕܣܡ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܠܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ ܒܫܡܢܐ ܟܠܐ ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܐܬܚܙܝܬ ܗܢ ܓܒܐ ܐܝܟ ܛܪܘܪܝܣܛ. ܚܘܪ ܒܡܕܝܢܬ ܩܡܫܠܝ ܕܗܝ ܒܝܬ ܙܠܝܢ܀


ܓܒ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ
ܓܒܐ ܕܒܥܬ · ܚܙܒܐܠܠܗ · ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ · ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ · ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ · ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܦܘܐܪܬܐ ܪܝܟܐ · ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ · ܚܝܠܐ ܠܒܢܢܝܐ