ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ

ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ ܐܫܬܬܣ ܒܡܕܝܢܬ ܩܡܫܠܝ (ܙܠܝܢ) ܒܫܢܬ 1957ܡ ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܦܠܚ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܐܘܪܘܦܐ ܆ ܘܐܝܬ ܠܗ̊ ܚܘܦܛ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܡܢ ܦܪܝܣܬܐ ܝܪܚܝܬܐ ܕ(ܢܫܪܐ ܕܐܬܘܪ)܆ ܘܥܕܥܐܕܐ ܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܚܕ ܢܝܣܢ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ (ܐܘܟܝܬ ܫܪܝܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܘܬܐ) ܡܢ ܓܒܐ ܕܒܥܬ܆ ܘܡܝܩܪܝܢ ܠܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܪܝܫܗ ܡܝܩܪܐ ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ ܆ ܘܒܥܝܢ ܠܙܕܩ̈ܐ ܕ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܡܝܢܘ. ܘܡܬܥܕܪܝܢ ܥܡ ܓܒ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܐܝܟ ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܐܠܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܥܡܗܘܢ ܒܙܒܢ ܥܠ ܗܢܝܢ̈ܐ ܩܢܘܡܝ̈ܐ ܒܝܢܝ ܪܝܫܢܝ̈ܗܢ ܘܬܚܠܘ̈ܦܐ ܕܝܠܗܘܢ. (ܐܠܗܐ ܢܣܝܥ ܘܘܢܪܚܡ ܠܗܘܢ ܠܚܕܕ̈ܐ)܀


ܓܒ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ
ܓܒܐ ܕܒܥܬ · ܚܙܒܐܠܠܗ · ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ · ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ · ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ · ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܦܘܐܪܬܐ ܪܝܟܐ · ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ · ܚܝܠܐ ܠܒܢܢܝܐ