ܓܪܒܝܐ ܐܘ ܐܣܬܢܐ ܗܝ/ܗܘ ܚܕܐ/ܚܕ ܡܢ ܐܪܒܥ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ. ܓܪܒܝܐ ܦܢܝܬܐ ܗܝ ܕܠܘܩܒܠ ܬܝܡܢܐ܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܪܒܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܪܒܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
ܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ

ܓܪܒܝ ܡܕܢܚ
ܓܪܒܝܐ

ܓܪܒܝ ܡܥܪܒ
ܡܕܢܚܐ   ܡܥܪܒܐ
ܬܝܡܢ ܡܕܢܚ
ܬܝܡܢܐ
ܬܝܡܢ ܡܥܪܒ