ܡܕܢܚܐ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܒܗܦܟܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܬܘܒ ܓܒܐ ܕܡܢܗ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܕ݂ܢܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
ܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ

ܓܪܒܝ ܡܕܢܚ
ܓܪܒܝܐ

ܓܪܒܝ ܡܥܪܒ
ܡܕܢܚܐ   ܡܥܪܒܐ
ܬܝܡܢ ܡܕܢܚ
ܬܝܡܢܐ
ܬܝܡܢ ܡܥܪܒ