ܬܝܡܢܐ

ܬܝܡܢܐ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ. ܬܝܡܢܐ ܦܢܝܬܐ ܗܝ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܒܝܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܲܝܡܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܝܡܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
ܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ

ܓܪܒܝ ܡܕܢܚ
ܓܪܒܝܐ

ܓܪܒܝ ܡܥܪܒ
ܡܕܢܚܐ   ܡܥܪܒܐ
ܬܝܡܢ ܡܕܢܚ
ܬܝܡܢܐ
ܬܝܡܢ ܡܥܪܒ