ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ

ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܐܘ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܘܐܝܟ ܕܢܬܝܕܥ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܐ ܕܗܝܟܠܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܕܢܬܕܟܪ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܒܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ܀

ܛܘܦܣܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ.