ܕܘܝܕ (ܥܒܪܐܝܬ דָּוִד ܣܘܟܠܗ "ܚܒܝܒܐ") ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܚܘܝܕܬܐ 1011 ܩ.ܡ. - 971 ܩ.ܡ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܒܢܝܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܦܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܚܫܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܬܠܗ ܒܬܪ ܐܫܒܫܘܠ (ܐܫܒܥܠ)܆ ܒܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܠܟܐ ܫܐܘܠ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܫܡܗܝܢ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܘܝܕ܀

ܩܝܡܬܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܢܝܩܘܠܐܣ ܩܘܪܕܝܝܪ ܒܪܗܘܡܐ


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ