Open main menu

ܩܠܐ (ܨܘܬܐ)

ܓܠܠ̈ܐ ܒܬܢܝܢ̈ܐ ܩܠܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܩܠܐ

ܩܠܐ (ܚܠܦ ܩܘܠܐ) ܐܘ ܨܘܬܐ ܗܘ ܓܠܠ̈ܐ ܕܥܒܪܝܢ ܒܐܛܝܡܬ̈ܐ ܘܒܡܝ̈ܐ ܘܒܐܐܪ ܒܬܢܝܢ̈ܐ ܩܠܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ. ܒܪ̈ܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܫܡܥܝܢ ܩܠ̈ܐ ܒܝܕ ܐܕܢܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܳܠ̈ܶܐ)