ܩܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܪܐ ܡܙܝܢܐ ܒܝܬ ܬܪܝܢ ܐܘ ܝܬܝܪ ܐܬܪ̈ܐ ܐܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ܀

ܡܠܟܐ ܣܢܚܪܝܒ ܢܦܩ ܠܩܪܒܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܪܵܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܪ̈ܵܒ݂ܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܪܳܒ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܪ̈ܳܒ̥ܶܐ)