ܙܢܩܐ ܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܘܥ̈ܐ ܬܚܝܬ ܦܘܡܐ. ܙܢܩܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܡܢ ܦܟܐ ܬܚܬܝܐ܀

ܙܢܩܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܲܢܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܲܢܩܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܰܢܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܰܢܩ̈ܶܐ)