ܛܘܪܐ ܗܘ ܕܘܟܐ ܕܐܪܥܐ ܪܡܬܐ܂ ܛܘܪ̈ܐ ܢܦܪܣܘܢ ܥܠ 54% ܕܐܣܝܐ ܘܥܠ 36% ܕܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܘܥܠ 25% ܕܐܘܪܘܦܐ ܘܥܠ 22% ܕܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܥܠ 17% ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ ܘܥܠ 3% ܕܐܦܪܝܩܐ܂ 24% ܕܟܠܗ ܐܪܥܐ ܗܝ ܛܘܪ̈ܐ ܘ10% ܕܐܢܫ̈ܐ ܢܥܡܪܘܢ ܒܕ̈ܘܟܝܬܐ ܕܛܘܪ̈ܐ܀

ܕܡܐܒܢܕ܄ ܛܘܪܐ ܒܐܝܪܐܢ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܘܼܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܘܼܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܽܘܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܽܘܪ̈ܶܐ)