ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܗܘ ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܣܟܗ. ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕ30 KM ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܡܫܠܝ܆ ܘܠܐܦܝ̈ 90 KM ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ).

  • ܡܬܐܡܪ ܠܗ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ (ܩܒܘܪ ܐܠܒܝܨ̊) ܐܘ (ܩܚܛܐܢܝܗ) ܐܘܟܝܬ (قبور البيض أو قحطانية) ܆
  • ܐܝܬ ܒܗ ܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܘܬܘܒ ܠܐܦܝ̈ ܬܡܢܐ ܥܕܬ̈ܐ ܒܩܘܪܝܐܣ ܕܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܕܐܝܟ (ܓܪܫܝܪܐܢ): ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܫܠܝܛܐ ܘܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܆ ܘ(ܓܪܟܗ ܫܐܡܘ): ܡܪܝ ܩܘܪܝܐܩܘܣ ܆ ܘ(ܕܪܝܓܝܟ): ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܆ ܘ (ܓܪܕܘܟܐ): ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܆ ܘ (ܩܨܪܘܟ): ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܙܝ̈ܬܐ ܆ ܘ(ܡܚܪܟܐܢ) ܘ(ܪܘܬܐܢ): ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܆ ܘ(ܟ̥ܘܝܬܠܐ ܬܚܬܐܢܝ) ܘ(ܟܘܝܬܠܐ ܦܘܩܐܢܝ) ܆ ܘ(ܣܠܝܡܐܢ ܣܐܪܝ): ܡܪܝ ܐܚܐ ܆ ܘ(ܩܠܥܐ) ܘ(ܛܐܫ) ܘ(ܬܠ ܥܠܐ)܀
  • ܘܠܐ ܛܥܢܢ ܠܡܕܟܪ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܩܒܪ̈ܐ (ܐܘ ܩܨܪ̈ܐ) ܚܘܪ̈ܐ ܡܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܀