ܛܚܠܐ

ܛܚܠܐ ܐܘ ܬܚܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܐܢܢܩܝܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܚܠܒܐ܀

ܛܚܠܐ ܒܟܪܣܐ ܕܐܢܫܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܚܵـܠܵܐ . ܬܚܵـܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܚܵـܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܚܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܚܳܠܶ̈ܐ)