ܛܚܠܐ

ܛܚܠܐ ܐܘ ܬܚܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܐܠܨܝܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܚܠܒܐ܀

ܛܚܠܐ ܒܟܪܣܐ ܕܐܢܫܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܚܵܠܵܐ . ܬܚܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܚܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܚܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܚܳܠܶ̈ܐ)