ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܐܢܫ̈ܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܒܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܬܡܢ ܐܬܥܡܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܐܝܕܗ. ܗܘ ܒܪܐ ܕܟܗܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܐ ܘܐܢܬܬܗ ܡܢ ܒܢܬܗ ܕܐܗܪܘܢ ܫܡܗ ܗܘܐ ܐܠܝܫܒܥ (ܠܘܩܐ 1:5)܀

ܨܘܪܬܐ ܕܥܡܕܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ