Open main menu

ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ

ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ

ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ (ܥܒܪܐܝܬ: נהר הירדן܄ ܥܪܒܐܝܬ: نهر الأردن‎) ܗܘ ܢܗܪܐ ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒ ܐܣܝܐ ܕܢܕܘܒ ܠܝܡܐ ܕܡܠܚܐ܂ ܗܘ ܢܗܪܐ ܩܕܝܫܐ ܠܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܕܡܫܝܚܝܘܬܐ܂ ܐܬܥܡܕ ܒܗ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܘܢܦܘܠ ܗܢܐ ܢܗܪܐ ܝܘܡܢܐ ܒܝܬ ܐܬܪ̈ܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܕܦܠܣܛܝܢ܆ ܐܝܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܀