ܝܫܘܥ

(ܨܝܒ ܡܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ)
ܨܘܪܬܐ ܕܝܫܘܥ ܒܝܕ ܐܠ ܓܪܝܩܘ

ܝܫܘܥ ܐܘ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ (ܐܪܡܐܝܬ ܘܥܒܪܐܝܬ ܝܫܘܥ ܐܘ ישוע ܘܐܦ ܥܒܪܐܝܬ יהושע) ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ܂ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܝܫܘܥ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܒܐܣܠܐܡ ܗܘ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܘܫܡܗ ܗܘ "ܥܝܣܐ" (ܥܪܒܐܝܬ عيسى)܀

ܠܦܦܐEdit

ܐܦ ܚܙܝEdit