ܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝܐ

ܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝܐ ܐܘ ܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝ (ܦܪܣܐܝܬ درياچه اروميه) ܗܝ ܝܡܬܐ ܡܠܘܚܬܐ ܣܟܝܪܬܐ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܐܝܪܐܢ. ܢܦܠܐ ܝܡܬܐ ܩܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܡܝܐ ܒܝܢ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܐܙܪܒܝܓܐܢ ܡܥܪܒܝܬܐ ܘܕܐܙܪܒܝܓܐܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܩܘܪܒܐ ܕܬܚܘܒܐ ܒܛܘܪܩܝܐ ܩܘܪܒܐ ܡܢ ܡܢܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܢ ܝܡܐ ܕܐܝܒܪܝܐ܀

ܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝܐ ܡܢ ܫܡܝ̈ܐ ܒܫܢܬ 1984