ܟܢܘܢܬܐ ܕܐܝܕܐ

ܟܢܘܢܬܐ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܬܡܢܐ ܓܪ̈ܡܐ ܒܝܢܬ ܐܡܬܐ ܘܡܣܘܪܩܐ ܕܐܝܕܐ. ܟܢܘܢܬܐ ܕܐܝܕܐ ܠܝܬܝܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐܝܕܐ܀

ܟܢܘܢܝܬ̈ܐ ܕܐܝܕܐ (ܒܓܘܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ)

ܐܦ ܚܙܝEdit

ܟܢܘܢܬܐ ܕܪܓܠܐ