ܡܣܘܪܩܐ ܕܐܝܕܐ

ܡܣܘܪܩܐ ܕܐܝܕܐ ܗܘ ܚܡܫܐ ܓܪ̈ܡܐ ܒܝܬ ܨܒܥ̈ܐ ܘܟܢܘܢܝܬ̈ܐ ܕܐܝܕܐ܀

ܡܣܘܪܩܐ ܕܐܝܕܐ (3)

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܣܘܼܪܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܣܘܼܪ̈ܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܣܽܘܪܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܣܽܘܪ̈ܩܶܐ)